Mm溫度日記

6月 26日的日記
當我們都覺得不幸福的時候 總有人比我們更不幸福 ---------------------------------- 好像在人生的選擇題上寫了個會倒錯扣分的答案 好在 好在 我只寫錯了這題 ---------------------------------- 聽歌很安靜 白噪音很安靜 畫畫打字很安靜 我的歇斯底里很安靜 這是我的安靜

Mm溫度日記