Just For You, NaNa

10月17日 😔
其實如果你有msg 到,就算幾忙,幾唔得閒,我都會即時覆你,但係,呢排你幾個鐘頭先覆一次,你俾我感覺到,你好似唔想同我傾偈, 你真係咁唔得閒?唔想覆?定冇心機覆? 其實你可以同我講架,咁我咪最多唔再煩你 ..

Just For You, NaNa